Piemēram: XR65A90, SDCG3, Kārums, zefīrs, piens, karbonāde vai martini

Pensofal Pensofal White Diamond Pastasi Family 20cm (5L) 6315


Aptuvenā cena: 42.40 €
Kategorija: Nav norādīts
Ražotājs: Pensofal
Pieejamība: +  [Meklēt veikalos]
Atjaunināts: 06-06-2023 19:12
Noliktava: Stock 4
Preces apraksts: Description:: <br /> <br /> &nbsp;Alumu012bnija katls, augsts biezums, ar neslu012bmu0113tu iek&scaron;u0113jo caurspu012bdu012bgu pu0101rklu0101jumu, kas pastiprinu0101ts ar dimanta pulveri un necaurlaidu012bgu, nemainu0101mu u0101ru0113jo pu0101rklu0101jumu, lai uzlabotu izturu012bbu pret skru0101pu0113jumiem un nobru0101zumiem. Ideu0101li piemu0113rots vieglai un krauk&scaron;u0137u012bgai gatavo&scaron;anai, nepievienojot eu013cu013cas vai taukus. Bakelu012bta mu012bksts rokturis. Patentu0113ts neru016bsu0113jo&scaron;u0101 tu0113rauda dubultdibens ar plakanu virsmu, kas piemu0113rots visu veidu plu012bts virsmu0101m, ieskaitot indukciju. <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>Kur&scaron; ir vissmagu0101kais dabu012bgais mineru0101ls? Dimants.</strong></div> <div>Ar &scaron;o jautu0101jumu ir radusies ideja par Pensofal R &amp; D komandu, lai maksimu0101lu0101s pretestu012bbas u012bpa&scaron;u012bbas nonu0101ktu necaurlaidu012bgu0101 pu0101rklu0101jumu0101, realizu0113jot ekskluzu012bvo Diamond&reg; 9 ku0101rtu, kas ir pastiprinu0101ta ar dimanta pulveri, bez PFOA.</div> <div>White Diamond&reg; kolekcija ir vienu012bgu0101 pasaulu0113, kas garantu0113 maksimu0101lu izturu012bbu pret skru0101pu0113jumiem un nobru0101zumiem, pateicoties dimantiem. Patiesu012bbu0101 tas ir:</div> <div><em>INOVATu012aVAIS:</em> pirmais un vienu012bgais caurspu012bdu012bgais pu0101rklu0101jums, pastiprinu0101ts ar dabu012bgo dimantu pulveri, kas rada pu0101rsteidzo&scaron;u optisko efektu atkaru012bbu0101 no skata leu0146u0137a;</div> <div><em>DRO&Scaron;A:</em> Ideu0101li piemu0113rots intensu012bvai u0113diena gatavo&scaron;anai, pu0113c lieto&scaron;anas nav redzami plankumi un traipi, garantu0113jot maksimu0101lu izturu012bbu pret skru0101pu0113jumiem un nodilumu;</div> <div><em>EFEKTu012aVA:</em> inovatu012bvais Diamond&reg; pu0101rklu0101jums garantu0113 maksimu0101lu necaurlaidu012bbu.</div> <div>u0100ru0113jais pu0101rklu0101jums ir necaurlaidu012bgs, nemainu012bgs un viegli tu012bru0101ms.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Pateicoties ekskluzu012bvajai patentu0113tajai dubultai un kaltajai apak&scaron;ai ar plakanu virsmu &ldquo;FULL INDUCTION&rdquo;, White Diamond&reg; kolekcija ir piemu0113rota visu veidu plu012bts virsmu0101m, ieskaitot indukciju. Magnu0113tisku0101 neru016bsu0113jo&scaron;u0101 tu0113rauda dubultdibena pielieto&scaron;ana pannas korpusam notiek caur metu0101la galu ieeju pannas korpusu0101, kas padara atdalu012b&scaron;anu neiespu0113jamu un nodro&scaron;ina vienmu0113ru012bgu siltuma sadali&nbsp; no apak&scaron;as uz iek&scaron;pusi. Nepu0101rtrauktu tehnolou0123isko pu0113tu012bjumu rezultu0101ts, mu016bsu patentu0113tu0101 sistu0113ma ar pla&scaron;u0101ku plakano kontaktu virsmu at&scaron;u0137iras no tirgu016b eso&scaron;aju0101m kopu0113ju0101m caurdurtaju0101m pamatnu0113m un garantu0113 labu0101ku veiktspu0113ju, lu012bdz 30%, siltuma pu0101rvades un u0101truma ziu0146u0101.</div> <div>Ergonomiskais un pretdedzinu0101&scaron;anas rokturi ir izgatavoti no Bakelite ar mu012bkstu piesku0101rienu un hromu0113tu ieliktni.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Korpuss ir 99,5% tu012bra alumu012bnija, u013coti biezs, ar iek&scaron;u0113jo caurspu012bdu012bgo pu0101rklu0101jumu DIAMOND&reg;, 6 slu0101u0146i, pastiprinu0101ti ar reu0101lu dimanta pulveri.</div> <div>&nbsp;</div> <div>u0100ru0113jais necaurlaidu012bgais pu0101rklu0101jums, vara iedarbu012bba, daudzslu0101u0146u, nemainu0101ms un viegli tu012bru0101ms.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Ekskluzu012bvs, patentu0113ts neru016bsu0113jo&scaron;u0101 tu0113rauda dubults un kalts dibens ar plakanu virsmu &quot;FULL INDUCTION&quot;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Diametrs: 20 cm</div> <div>Izmu0113ri: 21 x 34 cm</div> <div>Svars: 1,07 kg</div> <div>Tilpums: 5 L</div> <div>Apak&scaron;u0113jais diametrs: 13,5 cm</div>